PLINKŠIŲ GLOBOS NAMAI

(Kodas 304405312)

PRIVATUMO POLITIKA

Privatumo politikos tikslas – informuoti kaip Plinkšių globos namai, juridinio asmens kodas: 304405312, buveinės adresas: Mokyklos g. 3, Mažeikių r., Plinkšių k. (toliau – Įstaiga arba Duomenų valdytojas), yra renkami ir tvarkomi duomenų subjektų* asmens duomenys**, paaiškinti, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko Įstaiga. Duomenų valdytojas renka tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi vykdant Įstaigos veiklą ir (ar) lankantis, naudojant, naršant Įstaigos interneto svetainėje (toliau – Svetainė), Facebook puslapyje.

** Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. Asmens duomenų tvarkymas, tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Plinkšių globos namai (toliau – Įstaiga), vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

asmens duomenys tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

– asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais (tikslo apribojimo principas);

– tvarkomi asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

– asmens duomenys nuolat atnaujinami (tikslumo principas);

– asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai (saugojimo trukmės apribojimo principas);

– asmens duomenis tvarko tik tie Įstaigos darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas arba duomenų tvarkytojai***, kurie Įstaigai teikia paslaugas ir tvarko asmens duomenis Įstaigos vardu ir Įstaigos ar duomenų subjekto naudai (vientisumo ir konfidencialumo principas);

– Įstaiga yra atsakinga, kad yra laikomasi principų (atskaitomybės principas).

*** Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis. Pavyzdžiui: personalo apskaitos sistemos tiekėjas, IT sistemų priežiūros ir vystymo aptarnavimo specialistai, draudimo sutarčių specialistai ir kt.

 1. ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

 

 • Asmens duomenis duomenų subjektas pateikia pats. Duomenų subjektas kreipiasi į Įstaigą prašant suteikti informaciją (tiesiogiai ir/ar skambinant), naudojasi Įstaigos teikiamomis paslaugomis, palieka komentarus, užduoda klausimus ir pan.
 • Asmens duomenys gaunami duomenų subjektui lankantis Įstaigos svetainėje.
 • Asmens duomenys gaunami iš kitų šaltinių. Duomenys gaunami iš kitų įstaigų ar įmonių, viešai prieinamų registrų ir pan.

 

 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 

 • Pateikdamas duomenų subjektas Įstaigai asmens duomenis sutinka****, kad Įstaiga naudotų surinktus duomenis vykdydama savo įsipareigojimus duomenų subjektui, teikdama paslaugas, kurių duomenų subjektas tikisi.

 

**** Sutikimas – bet koks laisva valia ir sąmoningai duotas patvirtinimas, kuriuo duomenų subjektas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi konkrečiu tikslu.

 

 • Asmens duomenis Įstaiga tvarko šiais tikslais:

 

 • Ilgalaikės socialinės globos senyvo amžiaus ir asmenims su negalia paslaugų teikimas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:
 • esamų ir buvusių gyventojų asmens duomenys: vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas, lytis, gimimo data, pilietybė, deklaruota ir faktinė gyvenamoji vieta arba patvirtinimas, kad asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčiųjų asmenų apskaitą, ryšių duomenys (telefono numeris), paso, asmens tapatybės kortelės duomenys, tiesiogiai su asmeniu dirbančio Įstaigos darbuotojo bei asmens artimųjų giminaičių kontaktiniai duomenys (telefono numeris), informacija apie asmens biografiją (įgytą išsilavinimą, darbinę patirtį, teistumą, jei toks buvo, ir kt.), elgesio ypatumus, pomėgius, turimus įsiskolinimus, asmeniui priklausantį nekilnojamąjį turtą, turto administratoriaus paskyrimą, turto administravimą, nuomojamą turtą, vykdomuosius raštus, teisminius procesus, susijusius su asmeniu (teismo nutartys dėl skolos išieškojimo, dėl priverstinio gydymo skyrimo ir nutraukimo, teismo psichiatrinių ekspertizių skyrimo ir pan.), asmens turimas lėšas, atsiskaitomąją sąskaitą banke, neveiksnaus asmens banko kortelių duomenys, PIN, PUK kodai, Valstybinei mokesčių inspekcijai deklaruojamos pajamos, mokamas žemės mokestis ir pan. Sveikatos, kai kurie kiti asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio ar socialinio pobūdžio duomenys: savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai ar teismo nutartys ir kiti dokumentai, pateikti dėl suaugusio asmens pripažinimo neveiksniu, globėjo (rūpintojo) paskyrimo, asmens socialinės globos poreikio vertinimo (su priedais) duomenys, savivaldybės pažymos apie asmens mokėjimo už socialinę globą dydžiai, informacija apie asmens elgesio bei charakterio ypatumus, neįgaliojo pažymėjimo duomenys (neįgalumo lygio pažymos, darbingumo lygio pažymos, pažymos dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo ar specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros/pagalbos poreikio nustatymo pažymos duomenys), medicininių dokumentų išrašai, kopijos, kuriose nurodoma asmens sveikatos būklė (pagrindinė diagnozė, gretutiniai susirgimai ir komplikacijos, persirgtos ligos, galinčios daryti įtaką tolimesniam gydymui, ligų, dėl kurių yra paskirtas gydymas, trumpa anamnezė, paskirtas gydymas, slaugos/priežiūros, specialaus maitinimo poreikis, žinomos alerginės reakcijos, tyrimų, susijusių su pagrindine ir lydinčiomis ligomis, kopijos, informacija, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis. Kiti asmens duomenys, pagal kuriuos galima tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti socialinės globos paslaugas Įstaigoje gaunantį asmenį.
 • Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas: Reglamento 6 str. 1 d. b) p. (duomenų tvarkymas, reikalingas sutarties sudarymui bei vykdymui).
 • Asmens duomenų saugojimo terminas: Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos, Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės nustatytais terminais.
 • Užklausų, komentarų ir nusiskundimų administravimas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:
 • Vardas (-ai) ir/arba vartotojo vardas, elektroninio pašto adresas, žinutės, komentaro, atsiliepimo ar nusiskundimo tema, žinutės, komentaro, atsiliepimo ar nusiskundimo tekstas (aplinkybės, data, vieta, prašymas, nusiskundimas ir pan.). Kita informacija, kurią pateikiate užklausoje, komentare ar nusiskundime (pavardė (-ės), telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas ir pan.)
 • Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas: Reglamento 6 str. 1 d. a) p. (duomenų subjekto sutikimas, išreikštas pateikiant savo duomenis).
 • Asmens duomenų saugojimo terminas: 1 metai nuo užklausos, komentaro ir (ar) nusiskundimo įvykdymo dienos. Išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas kreipiasi dėl duomenų valdytojo paslaugų teikimo. Tuomet taikomas bendrasis 10 metų terminas.

 

 • Įstaigos veiklos užtikrinimo ir tęstinumo vykdymas: sutarčių sudarymo bei vykdymo, pirkimų procedūrų organizavimas ir vykdymasŠiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:
 • Sutarčių sudarymo bei vykdymo tikslu gali būti tvarkomi tiekėjų (fizinių asmenų) asmens duomenys: vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas arba gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), telefono numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietė, pareigos, banko atsiskaitomoji sąskaita ir bankas, kuriame ši sąskaita yra, piniginės operacijos ar sandorio atlikimo data, suma, valiuta bei kiti duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo, kuriuos Įstaiga gauna pagal teisės aktus vykdydama Įstaigos veiklą ir (arba) kuriuos tvarkyti Įstaigą įpareigoja įstatymai ir (arba) kiti teisės aktai. Pvz. verslo liudijime esantys duomenys (veiklos rūšis, grupė, kodas, pavadinimas, veiklos vykdymo laikotarpiai, išdavimo data, suma), individualios veiklos pažymėjimo numeris, duomenys ar duomenų subjektas yra PVM mokėtojas ir kt. duomenys, reikalingi sutarties ir (ar) teisės aktuose nustatytų pareigų tinkamam vykdymui.
 • Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas: Reglamento 6 str. 1 d. b) p. (duomenų tvarkymas, reikalingas sutarties sudarymui bei vykdymui) bei Reglamento 6 str. 1 d. f) p. (duomenų valdytojo teisėtas interesas).
 • Asmens duomenų saugojimo terminas: 10 (dešimt) metų po paslaugų suteikimo.
 • Gyventojų, Įstaigos darbuotojų, kitų duomenų subjektų bei Įstaigos turto saugumo užtikrinimas (vaizdo stebėjimas)Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:
 • Vaizdo atvaizdas. Vaizdo stebėjimo sistemos nenaudoja veido atpažinimo ir (ar) analizės technologijų, jomis užfiksuoti vaizdo duomenys nėra grupuojami ar profiliuojami pagal konkretų duomenų subjektą (asmenį). Apie vykdomą vaizdo stebėjimą duomenų subjektas informuojamas informaciniais ženklais su vaizdo kameros simboliu ir Įstaigos rekvizitais, kurie pateikiami prieš patenkant į stebimą teritoriją ir (ar) patalpą. Į vaizdo kamerų stebėjimo lauką nepatenka patalpos, kuriose duomenų subjektas tikisi absoliučios asmens duomenų apsaugos.
 • Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas: Reglamento 6 str. 1 dalies f) p. (Duomenų valdytojo teisėtas interesas).
 • Asmens duomenų saugojimo terminas: 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo vaizdo įrašo užfiksavimo dienos.

 

 • Kitais tikslais, kuriais Įstaiga turi teisę tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis, kai duomenų subjektas išreiškė savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Įstaigos teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis Įstaigą įpareigoja atitinkami teisės aktai.

 

 1. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

 

 • Įstaiga interneto svetainėje naudoja slapukus*****.

 

            ***** Slapukai (angl. – Cookies) – Įstaigos interneto svetainėje naudojamos mažos tekstinės informacijos daleles, kurios yra automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos kompiuteryje ar kitame duomenų subjekto (interneto svetainės lankytojo) naudojamame įrenginyje. Slapukai naudojami su tikslu gerinti naršymo patirtį svetainės lankytojams, analizuoti svetainės lankytojų srautus bei elgesį interneto svetainėje.

 

 • Įstaigos interneto svetainėje gali būti naudojamos šios slapukų rūšys:
  • Techniniai (būtinieji) slapukai – padeda svetainės lankytojui rodyti svetainę ir jos turinį, padeda užtikrinti interneto svetainės funkcionalumą, sukurti paskyrą, prisijungti prie paskyros ir tvarkyti Jūsų užsakymus. Techniniai slapukai būtini tinkamam interneto svetainės funkcionalumui ir jų naudojimui svetainės lankytojo sutikimo nereikia.
  • Funkciniai slapukai – naudojami siekiant padėti svetainės lankytojui naudotis Įstaigos interneto svetaine, prisiminti naršymo metu atliktus pasirinkimus ir pageidavimus. Funkciniai slapukai nėra būtini, kad interneto svetainė galėtų pilnai funkcionuoti, tačiau jie prideda funkcionalumo ir pagerina Jūsų naudojimosi Įstaigos interneto svetaine patirtį.
  • Analitiniai slapukai – naudojami siekiant gauti informaciją apie tai, kaip svetainės lankytojai naudoja Įstaigos interneto svetainę. Tai reikalinga tam, kad galėtumėme Įstaigos interneto svetainę optimizuoti bei ją pagerinti. Analitinių slapukų pagalba galime rinkti duomenis apie jūsų peržiūrėtus internetinius puslapius, iš kurių puslapių atėjote, kokius el. laiškus atvėrėte ir į kuriuos sureagavote bei informaciją apie datą ir laiką. Tai taip pat reiškia, kad galime naudoti informaciją apie Jus ir tai, kaip naudojate šią svetainę, pavyzdžiui, apsilankymo dažnumą, paspaudimų skaičių tam tikrame puslapyje, naudotus paieškos žodžius ir kt. Kaip mūsų reklaminių kampanijų dalį, galime panaudoti analitinius slapukus, kad sužinotume, kaip vartotojai naršo mūsų svetainėje po to, kai jiems parodoma reklama internete. Tai gali apimti ir reklamas trečiųjų šalių svetainėse.
  • Komerciniai (tiksliniai arba reklaminiai) slapukai – naudojami siekiant pateikti suasmenintą reklamą Įstaigos interneto svetainės lankytojui. Tai vadinama „pakartotine rinkodara“, kuri pagrįsta naršymo veiksmais, pavyzdžiui, jūsų ieškotomis, peržiūrėtomis prekėmis ir/ar paslaugomis.
 • Prieigą prie statistinių duomenų apie Įstaigos svetainės lankytojus turi Įstaigos darbuotojai, kurie yra atsakingi už šių duomenų analizę ir interneto svetainės tobulinimą.
 • Prieigą prie techninių įrašų taip pat gali turėti Įstaigos partneriai, kurie teikia Įstaigai interneto svetainės turinio valdymo įrankius.
 • „Google Analytics“ įrankį suteikia JAV įmonė „Google Inc.“, tad ji taip pat turi prieigą prie „Google Analytics“ įrankiu surinktų statistinių duomenų. „Google Inc.“ yra įsipareigojusi taikyti ES-JAV Privatumo skydo principus, kurie užtikrina, kad paslaugų teikėjas atitinka visus ES privatumo standartų reikalavimus. Šiam teikėjui taip pat taikomi sutartiniai įpareigojimai užtikrinti privatumą. Apie tai galite paskaityti paspaudę žemiau pateikta nuorodą:

 

 1. SOCIALINIŲ TINKLŲ NAUDOJIMAS
 • Visą informaciją, kurią pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja atitinkamo socialinio tinklo valdytojas.
 • Šiuo metu mūsų Įstaiga turi paskyrą socialiniame tinkle „Facebook“, kurio privatumo politika yra pateikiama adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation.
 • Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.
 1. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS
 • Įstaiga įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.
 • Įstaiga gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Įstaigai paslaugas ir tvarko asmens duomenis Įstaigos Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Įstaigos nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Įstaiga pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.
 • Įstaiga taip pat gali teikti asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.
 • Įstaiga garantuoja, kad asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims.
 1. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS
 • Įstaigos surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Įstaigos informacinėse sistemose. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.
 • Nors duomenų subjektas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti Įstaigos paslaugų, tačiau Įstaiga ir toliau privalo saugoti duomenų subjekto duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.
 1. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS
 • Teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymą.
 • Teisė susipažinti su tvarkomais duomenimis.
 • Teisė reikalauti ištaisyti duomenis.
 • Teisė reikalauti ištrinti duomenis („Teisė būti pamirštam“). Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.
 • Teisė apriboti duomenų tvarkymą.
 • Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu.
 • Teisė į duomenų perkeliamumą. Teisė į duomenų perkeliamumą negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose.
 • Teisė reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas.
 • Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 1. Įstaiga privalo sudaryti sąlygas duomenų subjektui įgyvendinti pirmiau nurodytas Duomenų subjekto teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veiklų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, duomenų subjekto ar kitu asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
 1. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

 

 • Duomenų subjektas, dėl savo teisių įgyvendinimo, gali kreiptis į Įstaigą:
  • teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: sekretore@plinksiugloba.lt ; Prašymas turi būti įskaitomas, duomenų subjekto pasirašytas, naudojant laisvą prašymo formą ir formatą arba naudojant rekomenduojamą Įstaigos parengtą kreipimosi formą, kurią galite rasti čia:
  • žodžiu – telefonu: +370 443 44392;
  • raštu – adresu: Mokyklos g. 3, Plinkšių k., Šerkšnėnų sen., Mažeikių r.
 • Taip pat gali kreiptis į Įstaigos duomenų apsaugos pareigūną, el. paštu: asmensduomenys@sdg.lt .
 • Siekdami apsaugoti duomenis nuo neteisėto atskleidimo, Įstaiga, gavusi duomenų subjekto prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas teises, privalo patikrinti duomenų subjekto tapatybę.
 • Įstaigos atsakymas duomenų subjektui suteikiamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos, atsižvelgiant į konkrečias asmens duomenų tvarkymo aplinkybes. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių.
 1. DUOMENŲ SUBJEKTO ATSAKOMYBĖ
 • Duomenų subjektas turi:
  • informuoti Įstaigą apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Įstaigai svarbu turėti teisingą ir galiojančią duomenų subjekto informaciją;
  • pateikti reikalingą informaciją, kad esant duomenų subjekto prašymui Įstaiga galėtų identifikuoti duomenų subjektą ir įsitikinti, kad bendrauja arba bendradarbiauja tikrai su konkrečiu duomenų subjektu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti duomenų subjektą). Tai reikalinga duomenų subjekto ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie duomenų subjektą būtų pateikta tik duomenų subjektui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.
 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 • Perduodamas Įstaigai asmens duomenis, duomenų subjektas sutinka su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis.
 • Plėtojant ir tobulinant Įstaigos veiklą, Įstaiga turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai, iš dalies ar visiškai pakeisti šią Privatumo politiką.
 • Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinėje svetainėje plinksiugloba.lt .

PLINKŠIŲ GLOBOS NAMAI

Susisiekite su mumis

Susisiekite su mumis

Kyla klausimų ar reikia konsultacijos? Užpildykite mūsų kontaktinę formą ir mes netrukus su Jumis susisieksime.

Ačiū už Jūsų žinutę, netrukus su Jumis susisieksime.
Įvyko klaida, prašome pabandyti dar kartą.