Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įmonės darbuotojams ugdant įmonės darbdavio ir jo atstovų (padalinių vadovų), darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų specialistų (profesinės sveikatos specialistų, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų), žmogiškųjų išteklių padalinių vadovų ir kitų įmonės darbuotojų (toliau – darbuotojai) kompetencijas, reikalingas mažinti neigiamą psichosocialinių rizikos veiksnių poveikį darbuotojų sveikatai, gerinti psichosocialinę aplinką įmonėje ir stiprinti darbuotojų psichikos sveikatą. Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams veikla (toliau – PSKD veikla) apima psichosocialinės darbo aplinkos gerinimą ir darbuotojų kompetencijų didinimą darbo organizavimo ir psichikos sveikatos srityse. PSKD veikla organizuojama vadovaujantis Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams tvarkos aprašu (toliau – PSKD tvarkos aprašas) patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-590.

 

PSICHIKOS SVEIKATOS KOMPETENCIJŲ DIDINIMO DARBUOTOJAMS VEIKLOS TURINYS

Etapas, trukmė Veikla
1. Įmonės individualus situacijos įvertinimas 1.1. Psichoemocinės būklės įmonėje įvertinimas
1.2. Darbuotojų psichikos sveikatos raštingumo įvertinimas
1.3. Psichoemocinės būklės įvertinimo rezultatų aptarimas diskusijų grupėse ir probleminių sričių nustatymas
2. Darbuotojų psichikos sveikatos kompetencijų didinimas 2.1.Psichoemocinės sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams veiksmų plano sudarymas ir įgyvendinimas
2.2. Užsiėmimai veiklos dalyviams, siekiant suteikti žinių apie psichikos sveikatą darbo vietoje
2.3. Rekomendacijų įmonei parengimas
3. Įgyvendintų veiklų efektyvumo vertinimas 3.1. Pakartotinis darbuotojų psichikos sveikatos raštingumo įvertinimas
3.2. Įgyvendintų veiklų efektyvumo vertinimas
  • Darbuotojų psichikos sveikatos kompetencijų didinimo mokymai prasidėjo nuo rugsėjo 12 d. ir baigsis lapkričio 14 d.
  • Mokymuose dalyvauja 20 Plinkšių globos namų darbuotojų
  • Veiklą organizuoja Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/133c05217d5a11e98a8298567570d639?jfwid=-1dg81x53d4
  • Dalyvavimas psichikos sveikatos kompetencijų didinimo veikloje finansuojamas iš Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, skiriamos visuomenės psichikos sveikatos gerinimui, lėšomis.
  • Projekto koordinatorė: vyr. bendrosios praktikos slaugytoja Indrė Černiauskienė

Palikite atsiliepimą